Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
KPE

KEAOREN OHARRA, COVID-19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIA KUDEATZEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN DUEN MARTXOAREN 4KO 463/2020 ERREGE DEKRETUARI BURUZKOA

Erreferentziako arauaren hirugarren xedapen gehigarriak (aurrerantzean, 463/2020 Errege Dekretua), "Administrazio-epeak etetea" izenekoak, honako hau ezartzen du:

"1. Sektore publikoko erakundeen prozedurak izapidetzeko baldintzak eteten dira eta epeak gelditzen dira. Epeen zenbaketa berriz hasiko da errege dekretu honen edo, hala badagokio, haren luzapenen indarraldia amaitzen denean.

2. Epemugak etetea eta epeak gelditzea Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean definitutako sektore publiko osoari aplikatuko zaio.

3. Aurrekoa gorabehera, organo eskudunak erabaki ahal izango du, ebazpen arrazoitu bidez, prozeduran interesdunaren eskubide eta interesetan kalte larriak saihesteko beharrezkoak diren antolamendu- eta instrukzio-neurriak hartzea, betiere interesdunak ados dagoela adierazten badu, edo epea ez gelditzearekin ados dagoela adierazten badu.

4. Xedapen honek ez die eragingo lehenengo paragrafoan aipatzen diren prozedura eta ebazpenei, baldin eta alarma-egoera justifikatzen duten egintzei estuki lotutako egoerei buruzkoak badira. "

 

Bestalde, laugarren xedapen gehigarriak, "Preskripzio- eta iraungitze-epeak etetea" izenekoak, honako hau ezartzen du:

"Edozein akzio eta eskubideren preskripzio- eta iraungitze-epeak etenda geratuko dira alarma-egoeraren eta, hala badagokio, hartzen diren luzapenen indarraldian".

Honako hauei dagokienez:

a) Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 44. artikuluan eta hurrengoetan jasotako errekurtso bereziaren prozedura, zeinaren bidez Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauak (aurrerantzean, SPKL).

b) Premiazko neurriei buruzko otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuaren 119. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako erreklamazio-prozedurari (aurrerantzean, 3/2020 Errege Lege Dekretua). Horren bidez, Europar Batasuneko zenbait zuzentarau sartzen dira Espainiako ordenamendu juridikoan, sektore jakin batzuetako kontratazio publikoaren arloan; aseguru pribatuen arloan; pentsio-plan eta -funtsen arloan; eta zergen eta zerga-auzien arloan.

 

Arau horiek ondorio hauek dituzte:

1. KEAOk ez du egintzarik emango aipatutako errekurtso- edo erreklamazio-prozedurei buruz 463/2020 Errege Dekretuaren indarraldian edo haren luzapenean, behin betiko ebazpena, behin-behineko neurriak edo izapide edo instrukzioko beste edozein egintza barne (espediente eta txostenaren errekerimendua botere esleitzaileari, interesdunei alegazioak egiteko epea ematea, errekurtsoa botere esleitzaileari helaraztea, espedientearen ikustea errekurtsogileari, etab.).

2. SPKLren 50. artikuluan eta 3/2020 Errege Lege Dekretuaren 121. artikuluan aurreikusitako errekurtsoa edo erreklamazioa jartzeko epea etenda dago gaurtik; beraz, 463/2020 Errege Dekretuaren indarraldia amaitu eta lehenengo egun baliodunean edo haren luzapenaren ondoren hasi behar da haren zenbaketa, edo, hala badagokio, jarraitu zenbaketa.

 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko martxoaren 16a