Hasiera-ra joan

KEAOREN OHARRA, ERREKURTSO BEREZIA JARTZEKO EPEEI ETA ERREKURTSO HORI EBAZTEKO PROZEDURAREN IZAPIDETZEARI BURUZKOA

Argitalpen-data: 

KEAOREN OHARRA, ERREKURTSO BEREZIA JARTZEKO EPEEI ETA ERREKURTSO HORI EBAZTEKO PROZEDURAREN IZAPIDETZEARI BURUZKOA, KONTUAN HARTUTA ZER ONDORIO DITUEN COVID -19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIAREN EGOERA KUDEATZEKO ALARMA-ESTATUAREN DEKLARAZIOAK ETA HORRI BURUZ EMANDAKO PREMIAZKO LEGEDIAK (11/2020 ERREGE LEGE DEKRETUA, MARTXOAREN 31KOA, ETA 15/2020 ERREGE LEGE DEKRETUA, APIRILAREN 21EKOA).

1) Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duenak, 465/2020 Errege Dekretuak (aurrerantzean, 463/2020 Errege Dekretua) aldatutako hirugarren xedapen gehigarriak, honako hau ezartzen du:

Hirugarren xedapen gehigarria. Administrazio-epeak etetea.

1. Sektore publikoko erakundeen prozedurak izapidetzeko epe-mugak eta epeak eten egiten dira. Epeen zenbaketari errege-dekretu honek edo, hala badagokio, haren luzapenek indarra galtzen dutenean ekingo zaio.

2. Epe-mugak etetea eta epeak etetea Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean definitutako sektore publiko osoari aplikatuko zaio.

3. Aurrekoa gorabehera, organo eskudunak, ebazpen arrazoitu bidez, prozeduran interesdunaren eskubide eta interesetan kalte larriak saihesteko behar-beharrezkoak diren antolamendu- eta instrukzio-neurriak erabaki ahal izango ditu, betiere interesdunak adostasuna adierazten badu, edo interesdunak epea ez eteteko adostasuna adierazten badu.

4. Aurreko paragrafoetan xedatutakoari kalterik egin gabe, sektore publikoko erakundeek, errege-dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera, erabaki ahal izango dute, arrazoiak emanez, alarma-egoera justifikatzen duten egitateekin lotura estua duten egoerei buruzko administrazio-prozedurekin jarraitzea, edo interes orokorra babesteko edo zerbitzuen oinarrizko funtzionamendurako ezinbestekoak diren prozedurekin jarraitzea.

5. Gizarte Segurantzaren afiliazioaren, likidazioaren eta kotizazioaren arloko administrazio-prozedurei ez zaie aplikatuko 1. paragrafoan aipatutako epe-mugak etetea eta epeak etetea.

6. Araudi bereziaren mende dauden zerga-epeei, eta, bereziki, zerga-aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko epeei ez zaie aplikatuko 1. paragrafoan aipatutako epe-mugak etetea eta administrazio-epeak etetea.

Bestalde, 463/2020 Errege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarriak honako hau ezartzen du:

Preskripzio- eta iraungitze-epeak etetea

Edozein ekintza eta eskubideren preskripzio- eta iraungitze-epeak eten egingo dira alarma-egoerak eta, hala badagokio, luzapenek indarrean dirauten bitartean.

2) Martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuak (COVID-19ri aurre egiteko gizarte eta Ekonomia arloan premiazko neurri osagarriak onartzen dituena) zortzigarren xedapen gehigarrian (Ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriei buruzko apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretuak 3. paragrafoa gehitzeko aldatua) honako hau ezartzen du:

Zortzigarren xedapen gehigarria. Errekurtsoa jartzeko epea luzatzea.

1. Administrazio-bidean errekurtsoak jartzeko epea, edo legeetan aurreikusitakoaren arabera horien ordezko diren aurkaratze, erreklamazio, adiskidetze, bitartekaritza eta arbitraje prozedurak eskatzeko epea, interesdunarentzat ondorio kaltegarriak edo kargak eragin ditzakeen edozein prozeduratan, alarma-egoeraren adierazpena amaitu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera zenbatuko da, kontuan hartu gabe zer denbora igaro den.

2. Bereziki, zerga-arloan, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena, indarrean jartzen denetik, 2020ko apirilaren 30era arte, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrak eta hura garatzeko erregelamenduek araututako berraztertzeko errekurtsoak edo erreklamazio ekonomiko-administratiboak jartzeko epea. 2020ko apirilaren 30etik aurrera zenbatuko da, eta aplikatuko da bai aurkaratutako egintza edo ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabeteko epea hasi eta epe hori 2020ko martxoaren 13an amaitu ez den kasuetan, bai errekurtsoaren xede den administrazio-egintza edo ebazpena oraindik jakinarazi ez den kasuetan. Neurri bera aplikatuko zaie martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginean zergen arloan arautzen diren berraztertzeko errekurtsoei eta erreklamazioei.

3. Sektore publikoko erakundeek, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan aurreikusitakoarekin bat etorriz (COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen du dekretu horrek), kontratazio-prozedurei errekurtso berezia jarri ahal izango zaie, azaroaren 8ko 9/2017 Legean bertan ezarritakoaren arabera. Sektore publikoko kontratuak, eta errekurtso-prozedura ezin da etentzat jo, aipatutako xedapen gehigarriaren lehenengo zenbakian xedatutakoaren babesean.

Sektore publikoko erakundeek martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan aurreikusitakoarekin bat etorriz jarraitzea erabaki duten kontratazio-prozedurei ez zaie inola ere aplikatuko xedapen gehigarri honen 1. zenbakian aurreikusitakoa. Errege-dekretu horren bidez, alarma-egoera deklaratu zen, COVID 19 kodeak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko. Beraz, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legean aurreikusitako errekurtso bereziaren epeak bertan ezarritako moduan zenbatuko dira.

Aurreko bi zenbakietan adierazitako araudiak honako ondorio hauek ditu errekurtso berezia jartzeko epean eta hura ebazteko prozeduran (Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 44. artikulua eta hurrengoak, zeinaren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten baita Espainiako ordenamendu juridikora, aurrerantzean, SPKL):

a) Errekurtso berezia jartzeko epeei buruz

Bi kasu bereizi behar dira:

A 1) 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan jasotako kontratuen aurka jar daitezkeen egintzen aurkako errekurtso berezia jartzeko epea

SPKLren 50. artikuluan aurreikusitako araubide orokorra aplikatu behar da; hala ere, epea zenbatzeko lehen eguna ezin izango da izan apirilaren 23a baino lehenagokoa, egun hori baita 11/2020 Errege Lege Dekretuaren zortzigarren xedapen gehigarriaren 3. zenbakiaren indarraldiaren hasiera-data, 15/2020 Errege Lege Dekretuak ezarritako idazkeran.

a 2) 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan jasota ez dauden kontratuen aurka jar daitezkeen egintzen aurka errekurtso berezia jartzeko epea

Kontratu horietarako, alarma-egoerak eta luzapenek irauten duten bitartean, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren zortzigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoa aplikatuko da, eta epea alarma-egoera amaitu eta hurrengo egun baliodunetik zenbatuko da, alde batera utzita.

b) Errekurtsoa ebazteko prozedurari buruz

Bi kasu bereizi behar dira:

b 1) 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan jasotako egintza aurkaragarrien aurka jarritako errekurtsoak ebazteko prozedurak

KEAOk SPKLren 56. artikuluan eta oro har aplikatu beharreko gainerako araudian xedatutakoaren arabera izapidetuko ditu prozedura horiek.

b 2) 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan jasota ez dauden egintza aurkaragarrien aurka jarritako errekurtsoak ebazteko prozedurak

KEAOk ez du prozedura horiei buruzko egintzarik emango, ez eta behin betiko ebazpenik, behin-behineko neurririk edo izapide- edo instrukzio-egintzarik ere (espedientea eta txostena eskatzea botere esleitzaileari, alegazioak egiteko epea ematea interesdunei, errekurtsoa botere esleitzaileari helaraztea, espedientea ikustea errekurtsogileari, etab.).

Nolanahi ere, KEAOk erregistro elektroniko bat du bere webgunean, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, operadore ekonomikoek eta botere esleitzaileek egoki iritzitako errekurtso, idazki eta dokumentuak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 23a
Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2020

Euskadi, auzolana