Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
Kontratuen inguruko Errekurtsuen Administrazio Organoa (KEAO)

KEAOREN OHARRA, MAIATZAREN 22KO 537/2020 ERREGE DEKRETUARI BURUZKOA

Argitalpen-data: 

KEAOREN OHARRA, MAIATZAREN 22KO 537/2020 ERREGE DEKRETUARI BURUZKOA: ERREGE-DEKRETU HORREK MARTXOAREN 14KO 463/2020 ERREGE DEKRETUAK DEKLARATUTAKO ALARMA-EGOERA LUZATZEN DU, COVID-19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIAREN EGOERA KUDEATZEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN BAITU.

Ohar honen goiburuan aipatutako arauaren 9. artikuluak, "Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera etendako administrazio-epeak" izenekoak, honako hau ezartzen du:

 

2020ko ekainaren 1etik aurrerako ondorioekin, eten diren epe administratiboen zenbaketari berrekingo zaio, edo berriz hasiko da, alarma-egoera eta haren luzapenak indarrean dauden bitartean onartutako lege-mailako arauren batean hala aurreikusi bada.

 

Bestalde, gogoratu behar da martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren zortzigarren xedapen gehigarriaren 1. apartatuak honako hau ezartzen duela (11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, COVID-19ri aurre egiteko gizarte- eta ekonomia-arloan premiazko neurri osagarriak hartzeari buruzkoa):

 

Administrazio-bidean errekurtsoak jartzeko epea, edo legeetan aurreikusitakoaren arabera horien ordezko diren aurkaratze, erreklamazio, adiskidetze, bitartekaritza eta arbitraje-prozedurak eskatzeko epea, interesdunarentzat ondorio kaltegarriak edo kargak eragin ditzakeen edozein prozeduratan, alarma-egoeraren adierazpena amaitu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera zenbatuko da, alarma-egoera jakinarazi zenetik igarotako denbora gorabehera. Egoera deklaratu aurretik errekurritu edo aurkaratu den administrazio-jarduera Aurreko horrek ez dio kalterik egingo errekurritu edo aurkaratu den administrazio-egintzaren eraginkortasunari eta betearazteari.

 

Manu horrek honako hau dakar:

 

1)    2020ko ekainaren 1ean hasiko da zenbatzen, osorik, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako errekurtso berezia jartzeko epea. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora, aurreikusitako baldintzetan (aurrerantzean, SPKL). Errege Lege Dekretuaren zortzigarrena Erregela horrek ez die eragingo eten gabeko kontratazio-prozeduretan jasotako egintza aurkaragarrien aurkako errekurtso bereziei.[1]

 

2)    2020ko ekainaren 1etik aurrerako ondorioekin, KEAOk berriro ekingo dio SPKLren 56. artikuluan eta horrekin bat datozenetan aurreikusitako errekurtso berezia ebazteko prozeduren izapidetzeari, baldin eta egun hori baino lehen etenda badaude.[2]

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 26a

[1] Ikusi KEAOren ohar hauek:

 

  • KEAOren oharra, errekurtso berezia jartzeko epeei eta errekurtso hori ebazteko prozeduraren izapidetzeari buruzkoa, kontuan hartuta 19-KOBIDEAK eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioak eta horri buruz emandako premiazko legeria (11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, eta 15/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 21ekoa).
  • KEAOren oharra, errekurtso berezia jartzeko epeei eta errekurtso hori ebazteko prozeduraren izapidetzeari buruzkoa, maiatzaren 5eko 17/2020 Errege Lege Dekretua ikusita (17/2020 Errege Lege Dekretua, 2019ko elkargoaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko kultura eta zerga sektoreari laguntzeko neurriak onartzen dituena).

 

[2] Ikus aurreko oharra