Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
Araudia

Araudia - Kontratazio Publikoa Euskadin

Batzordearen Erregelamenduak (EE)

1177/2009 (EE) Erregelamendua, Batzordearena, 2009ko azaroaren 30ekoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004/17/EE, 2004/18/EE eta 2009/81/EE Zuzentarauak aldatzen dituena kontratuak esleitzeko prozeduren aplikazio-mugei dagokienez (testu egokia EEEren ondorioetarako) 1177/2009 (EE) Erregelamendua; 2009-11-30 (leiho berri batean irekitzen da)


Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren zuzentarauak

2014/23/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko otsailaren 26koa, emakida-kontratuak esleitzeari buruzkoa. «EBAO», 94. zenbakia, 2014ko martxoaren 28koa, 1-64 orrialdeak (64 or.). Erreferentzia: DOUE-L-2014-80597 (leiho berri batean irekitzen da)

2014/24/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko otsailaren 26koa, kontratazio publikoari buruzkoa eta 2004/18/EE Zuzentaraua indargabetzen duena. «EBAO», 94. zenbakia, 2014ko martxoaren 28koa, 65. orrialdetik 242.era (178 or.) (leiho berri batean irekitzen da)

2014/25/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko otsailaren 26koa, uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen sektoreetan jarduten duten erakundeen kontratazioari buruzkoa eta 2004/17/EE Zuzentaraua indargabetzen duena. «EBAO», 94. zenbakia, 2014ko martxoaren 28koa, 243-374 orr. (132 or.) Erreferentzia: DOUE-L-2014-80599 (leiho berri batean irekitzen da)


Europako administrazio elektronikoa

European eGovernment 2005-2007. European eGovernment; septiembre 2007 (pdf - 1,3 MB)

Administrazio Elektronikoari buruzko Ekintza Plana. Europako Batzordearen administrazio elektronikoari buruzko web-orrirako sarbidea (leiho berri batean irekitzen da)

Legeak

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.  2017ko azaroaren 9ko EAO, 272. zk. Erreferentzia: BOE-A-2017-12902 (leiho berri batean irekitzen da)

3/2016 Legea, apirilaren 7koa, zenbait klausula sozial kontratazio publikoan sartzekoa. 2016ko apirilaren 15eko EHAA, 71. zk. (leiho berri batean irekitzen da)

2/2011 Legea, martxoaren 4koa, Ekonomia Iraunkorrari buruzkoa. «EAO», 55. zenbakia, 2011/03/05. Erreferentzia: BOE-A-2011-4117 (abre en nueva ventana)

34/2010 Legea, abuztuaren 5ekoa, lege hauek aldatzen dituena: 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa; 31/2007 Legea, urriaren 30ekoa, uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen sektoreetako kontratazio-prozedurei buruzkoa; eta 29/1998 Legea, uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duena, lehenengo biak Europar Batasuneko araudira egokitzeko«EAO», 192. zenbakia, 2010eko abuztuaren 9a, 69400-69433 orr. (34 orr.). Erreferentzia: BOE-A-2010-12765 (abre en nueva ventana)

31/2007 Legea, uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen sektoreetako kontratazio-prozedurei buruzkoa (xedapen indargabetua)«EAO» 261. zenbakia, 2007ko urriaren 31, 44436-44481 orr. (46 orr.). Erreferentzia: BOE-A-2007-18875 (leiho berri batean irekitzen da)

11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa (indargabetutako xedapena) . «EAO» , 150. zk., 2007ko ekainaren 23koa, 27150. orrialdetik 27166.era (17. or.). Erreferentzia: BOE-A-2007-12352 (leiho berri batean irekitzen da)


Legegintzako errege-dekretuak

3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena. (Xedapen indargabetua). «EAO», 276. zenbakia, 2011/11/16koa. Erreferentzia: BOE-A-2011-17887O (leiho berri batean irekitzen da)

Dekretuak

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazioaren araubideari buruzko dekretuak. Aholku Batzordearen "Dekretuak" atalerako sarbidea  (leiho berri batean irekitzen da)


Errege Dekretuak

300/2011 Errege Dekretua, martxoaren 4koa, sektore publikoko kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua aldatzen duena eta Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren titularra gaitzen duena haren eranskinak aldatzeko«EAO» 69. zenbakia, 2011ko martxoaren 22a, 30258-30262 orr. (5 orr.). Erreferentzia: BOE-A-2011-5192 (abre en nueva ventana)

4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Elkarreragingarritasun Eskema Nazionala arautzen duena«EAO» , 25. zk., 2010/01/29koa. Erreferentzia: BOE-A-2010-1331 (leiho berri batean irekitzen da)

3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena«EAO», 106. zk., 2022ko maiatzaren 4koa, 61715etik 61804ra bitarteko orrialdeak (90 or.). Erreferentzia: BOE-A-2022-7191 (leiho berri batean irekitzen da)

1671/2009 Errege Dekretua, azaroaren 6koa, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea partzialki garatzen duena (Xedapen indargabetua)«EAO», 278. zenbakia, 2009ko azaroaren 18a, 97921etik 97948ra bitarteko orrialdeak (28. or.). Erreferentzia: BOE-A-2009-18358 (leiho berri batean irekitzen da)

817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duena«EAO», 118. zenbakia, 2009ko maiatzaren 15ekoa, 41253-41360 orr. (108 orr.). Erreferentzia: BOE-A-2009-8053 (abre en nueva ventana)

Aginduak

Agindua, 2004ko abuztuaren 16koa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, herri-administrazioen kontratuei buruzko legerian aurreikusitako zenbait prozedura eta jardueraren izapidetze telematikoari buruzkoa2004ko abuztuaren 27ko «EHAA», 164 zenbakia (leiho berri batean irekitzen da)

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

Acuerdo y Anexo al Acuerdo del Consejo de Gobierno aprobando el Plan Director de Implantación del Proyecto eContratación en la Administración General e Instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca. Gobernu Kontseiluaren erabakia; 2007ko martxoa (leiho berri batean irekitzen da)


Eusko Legebiltzarraren erabakiak

82/2010 legez besteko proposamena, kontratatzailearen profilari buruzkoa. Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofiziala, 58. zk.; 2010-04-23 (11608 or.)(abre en nueva ventana)

Jarraibideak

2007ko KBNk espedienteak izapidetzean Kontratazio Publiko Elektronikoa ezartzeari buruzko jarraibidea1/2007 jarraibidea (leiho berri batean irekitzen da)

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Aholku Batzordearen jarraibideak. Ondare eta Kontratazioko Aholku Batzordearen "Jarraibideak" atalerako sarbide (leiho berri batean irekitzen da)


Zirkularrak

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzako Aholku Batzordearen zirkularrak. Ondare eta Kontratazioko Aholku Batzordearen "Zirkularrak" atalerako sarbidea (leiho berri batean irekitzen da)

Lankidetza-hitzarmenak

Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko lankidetza-hitzarmena, kontratazio-plataformen elkarreragingarritasunari buruzkoa. 2015eko irailaren 24ko EHAA, 182. zk. Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren irailaren 14ko 38/2015 Ebazpenaren III. eranskina (leiho berri batean irekitzen da)

Azken aldaketako data: